ఓ మహాత్మా….ఓ మహర్షి
ఏది చీకటి ఏది వెలుగు
ఏది జీవితమేది మృత్యువు
ఏది పుణ్యం ఏది పాపం
ఏది నరకం ఏది స్వర్గం
ఏది సత్యం ఏదసత్యం
ఏదనిత్యం ఏది నిత్యం
ఏది ఏకం ఏదనేకం
ఏది కారణమేది కార్యం

ఓ మహాత్మా..ఓ మహర్షి
ఏది తెలుపు ఏది నలుపు
ఏది గానం ఏది మౌనం
ఏది నాది ఏది నీది
ఏది నీతి ఏది నేతి
నిన్న స్వప్నం నేటి సత్యం
నేటి ఖేదం రేపు రాగం
ఒకే కాంతి ఒకే శాంతి
ఓ మహర్షి….ఓ మహాత్మా……శ్రీ శ్రీ

http://www.endukoemo.blogspot.in/2012/03/director-neelakantas-virodhi-movie.html